PAROCHIES

VOERENDAAL


KERKBIJDRAGE


De parochies Kunrade en Laurentius vormen een fedratie.
Het zijn twee zelfstandige parochies met een eigen penningmeester.

 

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de parochie-priesters en de diaken, en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden, kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.
 
KUNRADE
   
In de parochie Kunrade zijn momenteel ruim 1370 gezinnen ingeschreven in de ledenadministratie, hiervan doet ongeveer 40% mee aan de kerkbijdrage.
De gemiddelde bijdrage van deze gezinnen is circa € 90,- per jaar.
 
De lasten van de parochie Kunrade zijn op jaarbasis circa € 90.000,-. De inkomsten uit Kerkbijdrage is circa 55%, de resterende inkomsten komen  o.a. uit collectes en misintenties.
Derhalve doen wij een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie.
 
U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van:
RK Kerkbestuur Kunrade
NL26 RABO 01548.01.305
  
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond  geeft een bedrag aan van € 96,00 per jaar. Dit wordt ook wel de 'minimum Kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 96,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.
 
Aangenomen wordt dat men minimaal vier jaar heeft meegedaan met de kerkbijdragen. In elk geval worden deze bijdragen in mindering gebracht op het te betalen bedrag.
      
LAURENTIUS
 
I
n de Laurentiusparochie zijn momenteel ruim 1432 gezinnen ingeschreven in de leden-administratie, hiervan doen ruim 751 gezinnen mee aan de kerkbijdrage. De gemiddelde bijdrage van deze gezinnen is circa € 67,- per jaar.
De lasten van de parochie Voerendaal zijn op jaarbasis circa € 146.000. De inkomsten uit Kerkbijdrage is circa 34%, de resterende inkomsten komen  o.a. uit collectes, misintenties, offerkaarsen en opbrengsten uit bezittingen en beleggingen.
 
Om het percentage van de inkomsten uit kerkbijdrage te verhogen, doen wij een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van:
RK Kerkbestuur Laurentius Voerendaal
NL38 RABO 01548.01.283
  
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen. De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag aan van € 96,00 per jaar.
Dit wordt ook wel de 'minimum Kerkbijdrage' genoemd, omdat bij € 96,00 of meer op jaarbasis de kosten voor Huwelijks- en Rouwdiensten niet in rekening zullen worden gebracht, uitgezonderd bijkomende kosten zoals voor versiering, koor, avondwake en zeswekendienst, dienst in een crematorium of op een begraafplaats buiten de parochie.

Aangenomen wordt dat men minimaal vier jaar heeft meegedaan met de kerkbijdragen. In elk geval worden deze bijdragen in mindering gebracht op het te betalen bedrag.
 
Schenking aan parochie volledig aftrekbaar
 
Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet op Schenking gewijzigd. Vanaf die datum kunt u zonder tussenkomst van de notaris een akte van schenking opmaken. Indien u minimaal vijf jaar lang een gift wilt doen, kunt u een onderhandse schenkingsovereenkomst opmaken. Het te schenken bedrag is dan volledig aftrekbaar.
Voorwaarden en een model onderhandse schenkingsovereenkomst kunt u HIER vinden of bij de Belastingdienst.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij onze penningmeester, dhr. T. Severens
 
 
ANBI publicatie Parochie OLV van Altijddurende Bijstand vindt U HIER
Het RSIN-nummer is 3095162
 
ANBI publicatie Parochie Laurentius VINDT U HIER
Het RSIN-nummer is 2579200