MILLENIUMGEMEENTE

Mede door een handtekeningenactie van onze kerkgangers, werd Voerendaal een milleniumgemeente. Maandagavond 23 november zal Guus Prevos om 8 uur een inleiding houden over 'eerlijke handel'. Daarna discussieren we over duurzaamheid en eerlijke handel en wat de gemeente daarin kan betekenen. Er wordt een werkgroep geformeerd. Iedereen is welkom in het gemeentehuis!

 


 

MISSIONAIRE WERKGROEP

De Missionaire Werkgroep van de parochies Voerendaal en Kunrade wil binnen onze gemeenschap de evangelische opdracht om aan de armen en onderdrukten de boodschap van bevrijding te brengen opnemen. De werkgroep wil dat op de eerste plaats doen door de Landelijke Vastenaktie te ondersteunen.

9-9-9: DAG VAN DE DUURZAAMHEID

Uw kopje koffie komt uit Brazilie, Uw kleding is van Egyptische katoen, uw PC is in China in elkaar gezet, de bloemen op tafel zijn ingevlogen uit Kenia en U eet vanavond Indonesisch. Kortom, wij zijn echte wereldburgers!  Maar echt eerlijk verdeeld in de wereld is het niet. Veel mensen leven in armoede en honger. En als wij zo doorgaan erven onze kinderen en kinds-kinderen een aarde  zonder schone lucht of rijke natuur.

In het jaar 2000, op de drempel van het nieuwe millennium, beloofden 189 lidstaten van de Verenigde Naties binnen 15 jaar de armoede in de wereld flink terug te dringen en het milieu te verbeteren.  Die belofte is verwoord in acht millenniumdoelen: In 2015...:

- zijn extreme armoede en honger uitgebannen
- gaan alle jongens en meisjes naar school
- hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten
- is kindersterfte sterk afgenomen
- sterven er minder vrouwen door zwangerschap
- is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
- leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
- is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Er zijn inmiddels  belangrijke vorderingen gemaakt. Veel burgers, instellingen, kerken en overheden werken ook al aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Maar er nog een lange weg te gaan en de klok tikt door. Als de doelen niet gehaald worden, heeft dat gevolgen voor iedereen.
Daarom heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten aktie ondernomen: zij vragen iedere gemeente in Nederland om Millenniumgemeente te worden. Een Millenniumgemeente draagt een steentje meer bij aan het behalen van de doelen.

In maart j.l. heeft de Missionaire Werkgroep Voerendaal/Kunrade in beide kerken een handtekeningenaktie gehouden. De aktie was bedoeld om  via een burgerinitiatief de gemeente Voerendaal op te roepen  ook mee te doen als Millenniumgemeente en zich aan te melden bij de VNG.  60 mensen zetten een handtekening en het burgerinitiatief werd goedgekeurd op 14 mei j.l. Toen was het nog een kleine stap om de goedkeuring van de raad te krijgen. Dat gebeurde op  13 juli.   Unaniem besloot de raad dat de gemeente Voerendaal een Millenniumgemeente wil zijn.
Op 9-9-9, dag van de duurzaamheid, zal de gemeente zich officieel  presenteren als Millenniumgemeente.
Enkele links over dit onderwerp:

www.fairtrade.nl
www.millenniumdoelen.nl
www.een.nl
www.vastenactie.nl
www.millenniumgemeente.nl
www.dekleineaarde.nl
www.milieudefensie.nl
www.stichtingnatuurenmilieu.nl

 


 

DE VASTENACTIE

Van oudsher is de vastentijd een periode van bezinning op leven en leefstijl. Al 40 jaar lang komt de Landelijke Vastenaktie op voor de allerarmsten. Vastenaktie doet dit  op 2 manieren. Op de eerste plaats door te investeren in duurzame, kleinschalige projekten  in de Derde Wereld, opgezet door de mensen zelf. Maar het hoort ook bij Vastenaktie, dat wij hier onze eigen verantwoordelijkheid beseffen voor het voortbestaan van de kloof tussen rijk en arm. Soms moeten wij helpen om het regeringsbeleid te beinvloeden ten gunste van de allerarmsten. Dat is de tweede manier.


Het hongerdoek laat de scheppende hand van God zien die de Wet (Noach!) schenkt aan de mens. Als de geest daalt die neer in een wereld die dreigt te vergaan en wordt er een licht. Jezus ontsteekt een droom naar een nieuw en vruchtbaar land. (Hongerdoek 2009-2010 van Tony Emekwa Nwachukwu, Bewahrung der Schöpfung.) Het doek ondersteunt de actie voor de kleine boeren in Brazilië.

MILLENNIUMDOELEN
Vastenaktie doet dat door de Milleniumdoelen te onderschrijven:
In het jaar 2000 zijn regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, met een historische verklaring gekomen. De wereldgemeenschap, verenigd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, heeft afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken worden de Milleniumdoelen genoemd.
1. Het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan 1 dollar per dag en het aantal mensen dat honger lijdt moet in 2015 gehalveerd zijn.
2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar de basisschool.
3. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen moet in 2015 zijn weggewerkt.
4. In 2015 moet de kindersterfte onder 5 jaar met tweederde zijn teruggebracht.
5. In 2015 is het sterftecijfer van moeders met driekwart verlaagd.
6. Voor 2015 is er een halt toegeroepen aan de verspreiding van hiv/aids, malaria en tbc.
7. In 2015 is elk nationaal beleid duurzaam en is het aantal mensen dat veilig drinkwater heeft verdubbeld.
8. Rijke landen moeten onder meer handelsbelemmeringen voor arme landen opheffen, hun schuldenpositie verlichten,hen toegang verschaffen tot ondermeer betaalbare medicijnen en meer financiele hulp ter beschikking stellen.

Acties
In 2004 hebben de parochianen van Voerendaal en Kunrade hun handtekening gezet voor een guller schuldenbeleid. Deze werden samen met nog 65.000 andere handtekeningen  aangeboden aan Minister Zalm en minister van Ardenne op 13 april van dat jaar. Dit in het kader van een wereldwijde aktie voor schuldenvermindering. Op 12 juni 2004 schrapte de G8 de schulden van 18 van de armste landen in de wereld. “Nog volstrekt onvoldoende,” zegt Greetje Lubbi van de Jubilee-beweging,“maar toch een belangrijke politieke doorbraak.” In september 2005 nam minister-president Balkenende deel aan de V.N.top in New-York. Op de agenda stonden ook de milleniumdoelen en dus armoedebestrijding. Vlak voor zijn vertrek ontving de premier 300.000 handtekeningen (waaronder die van Kunrade-Voerendaal). Hij en 188 andere politieke leiders werden herinnerd aan hun belofte alles uit de kast te halen om de milleniumdoelen waar te maken voor 2015.